4th May, 2012

1.  Maths – Booklet p. 7, 8, 11, 12, 14  

2.  Project book – Ikkopja “Jien arlogg” + sib stampa/pingi  

3.  Malti – fuq il-pitazz CW  

4.  Eng – Way Ahead p. 59, 60, 61  

5.  Ribbon (30cm)  

6.  Outing – 3.50euro    

Advertisements

5 comments on “4th May, 2012

 1. 3 ta,Mejju,2012

  Jien Arlogg

  Jiena arlogg zghir.Jiena nahdem bil batterija.Jiena arlogg li jkun hemm ghasfur go fih u johrog minnu.Jien naghmel hoss ta ghasfur.Jghiduli arlogg tal kaku.

  Posti hu mal hajt.Dejjem ikunu se jwaqqawni ghax il-hin kollu jizbghu l-hajt.Jiena tghidx kemm jien gdid imma barxuli il parti ta xellug.Sidi jigri wara l-kelb.Il-kelb jinbahh ghax jien indoqq.Tghidx kemm nibza?ghax inkun qed nahseb li se jwaqqani.Xoghli naghmlu sewwa.Sidi kull meta jhares lejja joqghod jitbellah.

  Jien qatt ma norqod ghax meta tispiccali l-batterija,sidi jerga jixtri ohra u jissetjani.Ma tantx kuntent ghax joqghodu jiffitawni meta johrog l-ghasfur tal-kuku minni

 2. Jien l-akbar arlogg fid-dinja bl-isem ta’ Atenis.Jien nahdem bil-generatur.Kull tliet sieghat indoqq.Jien ninsab f’Londra. In-nies tal-1570 bnewni.Is-sindku jiehu hsiebi.
  Jien qadim hafna,hafna u hafna.Madwari hemm il-palazz tar-regina.Kemm inhobb nisma’ lin-nies li jghidu fuq id-daqs tieghi ghax jien kbir!Go fija ghandi hafna affarijiet biex nahdem.Fix-Xitwa nkun mimli silg.Ghalhekk in-nies jahdmu iktar fuqi.Dejjem indoqq fil-hin.
  Il-generatur qatt ma jieqaf allura lanqas jien.Is-sindku jarani minn gol-ufficcju tieghu.Xi drabi ma tantx niehu gost.Xi nies jehduli ritratti f’ghanejja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s